Skip to content

Nguồn Gốc Nguyên Liệu

Tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm đồng nghĩa với việc các nhà cung cấp và sản xuất nguyên liệu phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn và trách nhiệm ở mức độ cao theo những chỉ tiêu của Seventh Generation
Nguồn Gốc Nguyên Liệu

Tại Seventh Generation, chúng tôi biết rằng để tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, việc yêu cầu và thể hiện sự minh bạch trong  thành phần nguyên  liệu là cần thiết.  Chúng tôi chỉ làm việc với những nhà sản xuất có chung quan điểm về giá trị cốt lõi cũng như cùng cam kết giảm thiểu chất thải carbon trong suốt quá trình tìm kiếm nguyên liệu và sản xuất.  Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của đạo đức trong kinh doanh và biết rằng việc kiên trì tận dụng nguyên liệu một cách có trách nhiệm là cách tốt nhất chúng tôi có thể ủng hộ vấn đề này.

  • Chuẩn Mực  Xuất Sắc Trong Tất Cả Các Khía Cạnh Kinh Doanh: Từ việc tìm kiếm nguyên liệu, lợi ích của nhân viên, các hành động và chiến dịch vì cộng đồng, đều được chúng tôi theo đuổi với chuẩn mực cao nhất trên tất cả các khía cạnh.

  • Đạo Đức Và Có Trách Nhiệm Trong Toàn Bộ Hoạt Động Của Doanh Nghiệp: Các nhà cung cấp nguyên vật liệu luôn tuân theo các quy tắc của chúng tôi để quản lý doanh nghiệp và nhân viên của mình một cách có trách nhiệm, đạo đức, và công bằng.

  • Tôn Trọng Quyền Của Tất Cả Mọi Người: Tất cả mọi người đều có quyền được tôn trọng và sở hữu nhân quyền cơ bản như nhau. Chúng tôi tôn trọng điều này trong tất cả các khía cạnh kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào.

  • Tôn Trọng Môi Trường: Nguyên tắc cẩn trọng là chìa khóa trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu có trách nhiệm.  Điều đó có nghĩa là nếu chúng tôi không biết dòng đời sản phẩm sẽ tác động đến môi trường như thế nào, chúng tôi sẽ tìm kiếm một giải pháp khác mà vẫn thân thiện với trái đất

  • Trung Thực, Trách Nhiệm, Minh Bạch Trong Kinh Doanh Và Thành Phần Nguyên Liệu: Từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi luôn tự hào về sự thành thật trong lời nói, có trách nhiệm trong cách cư xử, và hoàn toàn minh bạch trong hoạt động kinh doanh

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI